Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών

Άρθρο 25
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Παράγραφος 1
Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών
1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.nomosxedio
Συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών ομοειδών προϊόντων που συμφωνούν στην από κοινού προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους και συνεργάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομή για τη συγκέντρωση ή/και την προώθηση της παραγωγής τους.
β) Οι ομάδες παραγωγών επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:
αα) την ασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας,
ββ) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους και
γγ) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, λειτουργούν σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013, συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών ή/και ομάδων παραγωγών των τομέων του άρθρου 1 παρ. 2 του ιδίου ως άνω Κανονισμού και επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 152 του Κανονισμού 1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 152 του Κανονισμού 1308/2013. Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών λειτουργούν, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Κανονισμού 1308/2013.
3. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών μπορούν να λειτουργούν και ως ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών με ξεχωριστή διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την ξεχωριστή διαχείριση της παρούσας παραγράφου (λογιστικής ή/και διοικητικής).
4. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, το καταστατικό της ομάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών καθορίζει για τους παραγωγούς που είναι μέλη της τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και το ποσοστό της παραγωγής που θα διαθέτουν στο εμπόριο μέσω της ομάδας ή/και της οργάνωσης.
β) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2013, το καταστατικό των ομάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 153 του Κανονισμού 1308/2014.
γ) Το καταστατικό υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης μαζί με την αίτηση αναγνώρισης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ομάδας ή/και της οργάνωσης παραγωγών με τα στοιχεία της ταυτότητας και τους Αριθμούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).
5. Η αναγνώριση των ομάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών των τομέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού 1308/2013 πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους, αν αυτές συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ιδίου ως άνω Κανονισμού. Η αναγνώριση των ομάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους, αν αυτές συμμορφώνονται με το άρθρο 161 του Κανονισμού 1308/2013.
6. α) Οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών εγγράφονται σε Μητρώο ομάδων και οργανώσεων παραγωγών που τηρούν οι αρμόδιες αρχές.
β) Όσες ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 9 και την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
γ) Από τις ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίσουν καμία δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την τακτική ετήσια δήλωση ανακαλείται η αναγνώρισή τους και διαγράφονται από τα τηρούμενα Μητρώα.
7. α) Η αναγνώριση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών των τομέων του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού 1308/2013 που συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.
β) Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες μίας οργάνωσης παραγωγών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 156 του Κανονισμού 1308/2013.
8. Μία αναγνωρισμένη ομάδα ή οργάνωση παραγωγών ή μία αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών στους τομείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ.1 περίπτωση στ΄ του Κανονισμού 1308/2013, δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, μεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα ή οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για το συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Καθορίζεται ανά τομέα ο ελάχιστος αριθμός των μελών των ομάδων ή/και των οργανώσεων παραγωγών και/ή η ελάχιστη ποσότητα που καλύπτουν ή η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής στην περιοχή δραστηριότητάς τους.
β) Καθορίζονται η αρμόδια αρχή αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών ή/και οργανώσεων παραγωγών, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τήρηση, η εγγραφή, η επανεγγραφή και η διαγραφή τους από το Μητρώο, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
γ) Μπορεί να καθορίζεται ανά τομέα η διενέργεια ελέγχων στις αναγνωρισμένες ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ελέγχου και να θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 152 έως και 156 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
δ) Μπορεί να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη κανονιστικής πράξης, σχετική με την αναγνώριση των ομάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών.
10. α) Μέλη ομάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει του εθνικού δικαίου και έχουν σε εξέλιξη ή έχουν υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο χρηματοδοτούμενο από τον 1ο πυλώνα δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν νέες ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που θα χρηματοδοτηθούν από το 2ο πυλώνα.
β) Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να ισχύει η κείμενη νομοθεσία και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτής.

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα....


Οι βιολογικές καλλιέργειες δεν αποδίδουν (πολύ) λιγότερο από τις συμβατικές.

Οι αποδόσεις των οργανικών ή βιολογικών καλλιεργειών δεν υπολείπονται σημαντικά των συμβατικών, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια.Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν η επικεφαλής της μελέτης Κλαιρ Κρέμεν, καθηγήτρια περιβαλλοντικής επιστήμης και διευθύντρια του Ινστιτούτου Τροφίμων του Μπέρκλεϋ και η ομάδα της, κατόπιν εξέτασης 100 και πλέον ερευνών σύγκρισης μεταξύ οργανικών και παραδοσιακών καλλιεργειών.
Μάλιστα, η μελέτη έδειξε επίσης πως ορισμένεςτεχνικές μπορούν να κλείσουν ακόμα περισσότερο την ψαλίδα παραγωγικότητας μεταξύ των δύο μεθόδων καλλιέργειας.
«Όσον αφορά τη σύγκριση της παραγωγικότητας μεταξύ των δύο τεχνικών, η μελέτη μας παρουσιάζει μία πιο ρεαλιστική σύγκριση μεταξύ οργανικής και συμβατικής καλλιέργειας», δήλωσε η Κρέμεν.
«Με τις παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες να αυξάνονται σημαντικά στα επόμενα 50 χρόνια, είναι κρίσιμο να εξετάσουμε πιο προσεκτικά την οργανική γεωργία, καθώς πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής γεωργίας, η ικανότητα των συνθετικών λιπασμάτων να αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών έχει μειωθεί», πρόσθεσε.
—Αναλυτικά στοιχεία
Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 115 επιστημονικές μελέτες συγκρίνοντας τις δύο τεχνικές καλλιεργειών και ανακάλυψαν πως οι οργανικές καλλιέργειες σημειώνουν απόδοση 19,2 τοις εκατό χαμηλότερη από τις συμβατικές, μία διαφορά αρκετά χαμηλότερη από προηγούμενες εκτιμήσεις.
Η επιστημονική ομάδα ανακάλυψε επίσης πως κάποιες πρακτικές μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο αυτή τη διαφορά. Συγκεκριμένα η ταυτόχρονη καλλιέργεια διαφορετικών προϊόντωνμπορεί να φτάσει τη διαφορά στο 9 τοις εκατό και η κυκλική εναλλαγή καλλιεργειών μπορεί να τη μειώσει στο 8 τοις εκατό.
Εξάλλου σε ορισμένους τύπους οσπρίων όπως τα φασόλια και οι φακές, αλλά και στα μπιζέλια δεν παρουσιάζεται διαφορά απόδοσης μεταξύ των δύο μεθόδων καλλιέργειας, δηλαδή η οργανική γεωργία είναι πλήρως ανταγωνιστική με τη συμβατική ως προς τον όγκο της παραγωγής.
«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως το υπάρχον γεωργικό σύστημα παράγει αρκετά περισσότερη τροφή από όσο χρειάζεται ο πλανήτης», δήλωσε η Κρέμεν. «Η εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας απαιτεί αυξημένη πρόσβαση στις τροφές, όχι απλά βελτίωση της παραγωγής. Ωστόσο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε τρόφιμα χωρίς να λαμβάνουμε υπ’όψιν μας το έδαφος, το νερό και τη βιοποικιλότητα», κατέληξε.
Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Proceedings of the Royal Society B.

Καλές γιορτές σε όλους !


Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

14 πράγματα που πρέπει να ξέρεις σήμερα, για να γίνεις αγρότης-παραγωγός.

Το να είναι κανείς αγρότης σήμερα,δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Πρέπει πρώτα απ όλα να αποφασίσει,με ποιά προιόντα θα ασχολείται επαγγελματικά και ...νόμιμα!
Στη συνέχεια θα πρέπει να έχει τις παρακάτω γνώσεις.


1.Εδαφολογία.
Να γνωρίζει δηλαδή πολύ καλά τη σύσταση αλλά και τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει το έδαφος που θα καλλιεργήσει.
2.Ραβδοσκοπία(!)
Να είναι δηλαδή καλύτερος κι απο καμήλα στο να βρίσκει καλό νερό για την καλλιέργειά του.
3.Πρακτική μετεωρολογία.
Να ξέρει πώς να διαβάζει και να προβλέπει τον καιρό με τα ημερομήνια,τουλάχιστον...ένα χρόνο πρίν.
4.Λιπασματολογία.
Να μπορεί να συνδυάζει τα λιπάσματα που χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πάντα  γόνιμο χωράφι με ισοροπία των θρεπτικών συστατικών.Να ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τα λιπάσματα ανάλογα με την καλλιέργεια και τις καιρικές συνθήκες.
5.Μηχανολογία,ηλεκτροσυγκόληση.
Θα πρέπει να επισκευάζει μόνος του τις μικρές η μεγάλες μηχανικές βλάβες διότι τα έσοδά του δέν φτάνουν να πληρώνει μάστορα για το παραμικρό.
6.Ηλεκτρολογία.
Βασικές γνώσεις σχετικά με τον ηλεκτρισμό είναι απαραίτητες για να μήν βρίσκονται αγρότες...ψημένοι απο το ρεύμα στα δωματιάκια των γεωτρήσεων!
7.Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Καλά,εδώ,δέν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο αγρότης είναι ο καλύτερος υδραυλικός!Ατέλειωτα μέτρα σωληνώσεων,άπειρες συνδέσεις,βάνες,στέρνες, ρολόγια, παροχές,όλα πρέπει να περνούν απο τα χέρια του και τα απαραίτητα υδραυλικά του εργαλεία.
8.Γεωπονία-φυτοπαθολογία.
Λένε πως ο καλύτερος γεωπόνος για το χωράφι του είναι ο ίδιος ο παραγωγός.Αυτός είναι που πρέπει στην κατάλληλη στιγμή να επέμβει αμέσως σε κάποιο πρόβλημα της καλλιέργειας.Πρέπει να μπορεί καθημερινά να διαβάσει το φυτό,εντοπίζοντας αμέσως τυχόν ελλείψεις στη θρέψη η ασθένειες και προσβολές.Λίγες μέρες καθυστέρηση στην διάγνωση ενός προβλήματος,μπορεί να αποβεί μοιραία για όλη την καλλιέργεια.

9.Εντομολογία.

Ενας γνήσιος αγρότης πρέπει να γνωρίζει όλα τα μαμούνια της φύσης και τις ιδιότητές τους απ,όξω και ανακατωτά.Οταν βρίσκεται στο χωράφι πρέπει να κουβαλά μαζί του πάντα το μικροσκόπιο.
10.Κτηνιατρική.
Το εμβόλιο στα κοτοπουλάκια,μία ένεση στην κατσικούλα και ένα χέρι βοήθειας στην γέννα μιάς αγελάδας η μιας γουρουνίτσας,πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως στις γνώσεις του αγρότη!
11.Γνώσεις marketing.
Να μπορεί ο ίδιος να τυποποιεί και να προωθεί τα προιόντα του επιλέγοντας τις κατάλληλες αγορές αλλα και τον κατάλληλο χρόνο,αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και προσδοκώντας καλύτερες τιμές για την παραγωγή του.
12.Οκονομία,λογιστική και διοίκηση επιχειρήσεων.
Πρέπει να έχει πάντα τα οικονομικά του σε τάξη ξοδεύοντας ώρες ατέλειωτες κάθε βράδυ με το κομπιουτεράκι,εκεί που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζεται μετά απο μια πολύ κοπιαστική μέρα.
13.Καλές γνώσεις πληροφορικής.
Ο χειρισμός ενός Η/Υ είναι πλέον απαραίτητος σε έναν παραγωγό που θέλει αλλά και πρέπει να έχει πρόσβαση σε ενέργειες όπως η άντληση πληροφοριών η ακόμα και η διαχείριση των αυτοματισμών του στο χωράφι απο απόσταση.(!)
14.Νομικά,νομοθεσία.
Χρειάζεται αρκετά μεγάλη κατάρτηση σε νομικά θέματα ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα που πιθανόν θα προκύπτουν με έναν κακό γείτονα η ακόμα και από την διεκδίκηση μιάς επιδότησης.
παλιό της χαρακτήρα αγρότης με οθόνη παρουσίασης
 Αν αποφασίσετε λοιπόν να γίνετε αγρότες,πρέπει εκτός απο την δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην εφορία,το βιβλιάριο του ΟΓΑ, την εγγραφή στο μητρώο αγροτών,και μιά γυναίκα που να συμφωνεί σε όλα και να μήν γκρινιάζει,να έχετε και όλες τις παραπάνω γνώσεις.
Επίσης,καλό είναι να είστε και λίγο επιφυλακτικοί στις διάφορες ψηφοθηρικές εξαγγελίες των πολιτικάντηδων διότι άλλο ψάρι είναι ο κολλιός και άλλα λέει ο Μανωλιός!!

Καλό κουράγιο.....

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Στην Ελλάδα από το Μηδέν.

http://www.startupgreece.gov.gr/el/users/evangelosdex
Τη σελίδα http://www.startupgreece.gov.gr/ πιθανόν να την ξέρετε, αλλά μπορεί και όχι.
Όπως και να έχει, είναι μια ιστοσελίδα, η οποία σου δίνει πληροφορίες σχετικά με νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, πληροφορίες για πρακτικά θέματα, βοήθεια πάνω σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και άλλα πολλά,τα οποια , αξίζει πραγματικά κανείς να ανακαλύψει μόνος του.

Από αυτήν τη σελίδα , εγώ κράτησα αυτά που με ενδιέφεραν και έτσι βρήκα ακόμα ένα ερέθισμα για να ξεκινήσω ως παραγωγός αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών με πρώτο αποτέλεσμα...την σπορά του χαμομηλιού μου και το φυτώριο της ρίγανής μου,όπου, ετοιμάζεται και μεγαλώνει για να μεταφυτευθεί στο χωράφι.
Λένε, ότι το μυαλό, παίρνει μπροστά στα δύσκολα και προσωπικά , συμφωνώ όσο δεν πάει.
Η έννοια του "αγρότη" ,που ξέρουμε όλοι, δε με κολακεύει καθόλου αλλά ούτε έχω και σκοπό να γίνω σαν αυτούς, τους κοιλαράδες με τα χαλασμένα τρακτέρ,μα με καινούργια BMW και με τα χωράφια σε συνεχή "αγρανάπαυση" και να τσιμπολογάνε τις επιδοτήσεις κάθε χρόνο, που το Κράτος μας τους δίνει τόσα χρόνια.
Το ενδιαφέρον μου για τα βιολογικά προιόντα, οι Ιδέες μου για παραγωγή και η όρεξη για δουλειά, με έφτασαν στο σημείο αυτό, που τώρα διαβάζετε αυτά που έχω ήδη κάνει μέχρι τώρα, μέσα σε διάστημα μόλις 1,5μήνα.
 • Ίδρυση ατομικής επιχείρησης με ονομασία agrodex.
 • Δημιουργία σελίδας ατομικής επιχείρησης agrodex.blogspot.gr
 • Μίσθωση 10 στρεμμάτων με σκοπό την παραγωγή Χαμομηλιού και Ρίγανης κατά την πρώτη χρονιά.
 • Εγγραφή στην Εφορία ως Αγρότης ειδικού Καθεστώτος
 • Βεβαίωση Εγγραφής από τον ΟΓΑ
 • Δημιουργία των προσωπικών,επαγγελματικών μου καρτών.
Τα παραπάνω , είναι  το αρχικό στάδιο του δικού μου StartUp.
Ο πρώτος Στόχος έγινε πραγματικότητα και τώρα δρομολογώ τους επόμενους , οι οποίοι θα γίνουνε γνωστοί εν καιρώ,για τους οποίους όμως, αφιερώνω αρκετές ώρες καθημερινά,αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, που λέει και ο λαός.
Διαβάζοντας στο διαδίκτυο, θα βρει κανείς αρκετές ιδέες ώστε να τις σκεφτεί, να παραδειγματιστεί αλλά και να τις "αντιγράψει" ή απλά να τις κάνει πράξη.
Η ιδέα της καλλιέργειας βιολογικών αρωματικών φυτών, δεν είναι καινοτόμα ούτε πρωτοποριακή, αλλά αυτό που θα επακολουθήσει τους επόμενους μήνες , σίγουρα θα είναι !
Υπομονή μέχρι τότε για εσάς όλους, Αναμονή και Επιμονή για εμένα και το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καλό !
Το άρθρο αυτό , σκοπό έχει να σε "μπριζώσει" και σένα , να κάνεις μια προσπάθεια να σταθείς στα πόδια σου και ας αποτύχεις .
Τόλμησε αυτό που πιστεύεις !
Evangelos dex

Έλα στη σελίδα μου στο Facebook ! Join me in Facebook !

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Για να το διαβάσεις, πάρε πρώτα μια ανάσα μεγάλη....

Για να το διαβάσεις, πάρε πρώτα μια ανάσα μεγάλη.....

Νέος Αγρότης ;;;;;;; ΠΑΣ ΚΑΛΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ ;;;


Ξεκίνησα που λέτε να ψάχνω πρώτα ,για το τί χωράφι πρέπει να βρω, τί καλλιέργεια να βάλω, πόσο αποδίδει , πού τη δίνω , τί μπορώ να κάνω μόνος μου με λιγότερα έξοδα και περισσότερα έσοδα, να μάθω τι είναι και πως λειτουργεί ο ΟΓΑ , τί χαρτί πρέπει να μαζέψω για να πάρω τη βεβαίωση από την Εφορία και από τον ΟΓΑ , να μάθω που διάολο πάω να κάνω δήλωση ΟΣΔΕ , τί είναι αυτά τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ποιός λέγεται Νέος Αγρότης, τί είναι αυτό , πότε παίρνεις επίδομα-βοήθημα, πώς βγαίνει το επίδομα αν δικαιούσαι , τί κάνει και τι δεν κάνει να δηλώσεις, τί μπορείς να κάνεις με τα βιολογικά , τί δεν πρέπει να κάνεις όταν πας για βιολογική καλλιέργεια, από που παίρνεις και με τι προυποθέσεις τη βιολογική πιστοποίηση, τί να κάνω με τα χορτάρια-ζιζάνια που θα βγούνε στο χωράφι μου, τί να ρίξω , τί να μη ρίξω.
Βιολογικό λίπασμα συσκευασμένο εδώ...25ευρώ , Βιολογικό λίπασμα εκεί....65ευρώ , Βιολογική μαλ@κία παραδίπλα....5ευρώ, το καλύτερο είναι τα βγάζεις με τα χέρια σου....παρά δίπλα, πάρε τρακτέρ να μπει να στα "βγάλει" από το χωράφι,αλλά, πρώτα απολύμανε το...!
Καλά , το πιο θεικό απ'όλα ,το άκουσα όταν πήγα στη Νομαρχία στο γραφείο της Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ο μισοκοιμισμένος τύπος με υφάκι αλα Μαγκάιβερ...με το που ακούει ότι θα ασχολληθώ ως παραγωγός με αρωματικά φυτά , μόλις του έχω κάνει την ερώτηση για το αν υπάρχει κάποιο βοήθημα για εμένα, μου απαντάει όλο λαγνία...."Είσαι εσύ κ ο Θεός στο χωράφι! Δεν υπάρχει σάλιο..."
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Τρεις λαλούν και δυό χορεύουν !!!!!
Κάνε ότι σε φωτίσει ο Θεός , άκου όποιον σε κάνει να πιστέψεις ότι έχει δίκαιο και από εκεί και πέρα , μην παίρνεις πάνω από 3 απόψεις από "γεωπόνους" , γιατί όπως μου είπανε και μενα στην αρχή..."εσύ ,από το ψάξιμο που θα κάνεις, θα μάθεις περισσότερα από τους γεωπόνους της πιάτσας".
ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΚΑΙΟ.
Διαδίκτυο έχουμε, νέοι είμαστε δόξα το Θεό ακόμα, ποδαράκια έχουμε και κουτσά στραβά , θα τη βρούμε την άκρη ως Έλληνες.
Evangelos dex .

Εσείς , τι προτιμάτε να αγοράζετε συνήθως ; ΨΗΦΙΣΕ ΤΩΡΑ !

Ψήφισε στην κεντρική μας σελίδα ,ανάλογα με το τι προτιμάς !

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Χαμομήλι: ένα βότανο με θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες


Χαμομήλι: ένα βότανο με θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες

Οι αντισηπτικές του ιδιότητες προστατεύουν από προβλήματα του πεπτικού και μολύνσεις του βλεννογόνου

Χαμομήλι το ευγενές: chamaemelum nobile. Γνωστό από τα χρόνια της αρχαιότητας για τις θαυματουργές – κυρίως καταπραϋντικές - ιδιότητες του, το βότανο αυτό δεν πρέπει να λείπε από το ντουλάπι του σπιτιού, καθώς χρησιμεύει δια πάσα νόσον.

Δεν μπορείτε να χωνέψετε; Υποφέρετε από φαγούρα; Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το χαμομήλι ανακουφίζει από έντονα συναισθηματικά προβλήματα, ηρεμεί το νευρικό σύστημα, έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις, βοηθά σε περιπτώσεις έλκους, κολικούς εντέρων και τυμπανισμό, συμβάλλει στην ανακούφιση των παιδιών από τους πόνους της οδοντοφυίας. Οι αντισηπτικές του ιδιότητες προστατεύουν από προβλήματα του πεπτικού και μολύνσεις του βλεννογόνου.

Το άνθος χαμομηλιού είναι πολύτιμο για εντριβές, δρα μάλιστα ιδιαίτερα αποτελεσματικά στους κοιλόπονους των μωρών. Ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά 3-4 κουταλιές ελαιόλαδου και προσθέστε 2-3 κουταλιές χαμομηλιού, αφήνοντας το να αποβάλει το έλαιο του. Σουρώστε και έχετε στα χέρια σας ένα ισχυρό θεραπευτικό μέσο για μικρούς και μεγάλους.

Συνιστάται για πλύσεις στη γενετήσια περιοχή, καθώς έχει αντισηπτικές ιδιότητες, ενώ μπορεί να ανακουφίσει οιδήματα, τσιμπήματα εντόμων και μώλωπες (το αφήνουμε να μουλιάσει σε βρασμένο νερό, για διάστημα 10 λεπτών).

Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος, αφού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμη και στο λούσιμο (ξέβγαλμα), κάνει μεταξένια τα μαλλιά.

Καλλυντικές ιδιότητες

Αν έχετε φυσικά ξανθά μαλλιά και θέλετε να ενισχύσετε το χρώμα τους χωρίς την χρήση βλαβερών χημικών συστατικών, λουστείτε (ειδικά τώρα, το καλοκαίρι) με αφέψημα χαμομηλιού. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Το βότανο αυτό μπορεί να σας χρησιμεύσει ακόμη και ως ντεμακιγιάζ. Αν δεν έχετε στην τουαλέτα σας γαλάκτωμα καθαρισμού, φτιάξτε μείγμα με 2 κουταλιές γάλα και 2 κουταλιές από αφέψημα χαμομηλιού. Βάλτε το σε βαμβάκι ή κατευθείαν στο πρόσωπο σας.

Αν υποφέρετε από μαύρους κύκλους ή πρησμένα μάτια, τοποθετήστε κομπρέσες χαμομηλιού (αφού κρυώσει) στην ευαίσθητη αυτή περιοχή για 10 λεπτά.

Ποιοί πρέπει να το αποφεύγουν

Οι έγκυες _ θεωρείται εμμηναγωγό.
Οι αλλεργικοί σε μαργαρίτες και χρυσάνθεμα.
Οι πάσχοντες από άσθμα.
Οι πάσχοντες από έλλειψη σιδήρου. Μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου από το έντερο.
Όσοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά, υπνωτικά, και άλλα συναφή σκευάσματα.
Όσοι αγαπούν το αλκοόλ.

Μικραίνει η ψαλίδα της διαφοράς παραγωγικότητας βιολογικού - συμβατικού "χωραφιού"
Οι μέσες αποδόσεις των βιολογικών - οργανικών γεωργικών καλλιεργειών είναι μεγαλύτερες σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις και η διαφορά παραγωγικότητας με τις συμβατικές και «βιομηχανικές» καλλιέργειες δεν είναι τόσο μεγάλη.

Σύμφωνα με έρευνα -μια συστηματική επισκόπηση (μεταανάλυση) 115 δημοσιευμένων μελετών που συγκρίνουν τις αποδόσεις του βιολογικού και του συμβατικού «χωραφιού»- κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι βιολογικές αποδόσεις είναι 19,2% χαμηλότερες από τις συμβατικές. 

Μάλιστα, αυτή η «ψαλίδα» θα μπορούσε να μειωθεί στο 8% έως 9%, με την ευρεία υιοθέτηση από τους βιολογικούς καλλιεργητές δύο γεωργικών μεθόδων: της ταυτόχρονης καλλιέργειας διαφορετικών προϊόντων στο ίδιο χωράφι, καθώς και της εναλλαγής των καλλιεργούμενων προϊόντων.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, με επικεφαλής την καθηγήτρια περιβάλλοντος Κλερ Κρέμεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας της Βασιλικής Εταιρείας επιστημών της Βρετανίας "Proceedings of the Royal Society B", εκτιμούν ότι είναι εσφαλμένη η αντίληψη πως η βιολογική γεωργία αποτελεί μεν μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, που κάνει εντατική χρήση χημικών (λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α.), παρ’ όλα αυτά δεν είναι αρκετά παραγωγική, ώστε να ικανοποιήσει μελλοντικά τις διατροφικές ανάγκες της ανθρωπότητας.

«Καθώς οι παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, είναι ζωτικό να μελετήσουμε πιο προσεκτικά τη βιολογική γεωργία, επειδή, πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής γεωργίας, η ικανότητα των συνθετικών λιπασμάτων να αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, μειώνεται σταδιακά».

Η απόδοση κάθε βιολογικής καλλιέργειας (και η διαφορά της από την αντίστοιχη συμβατική) διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Σε ορισμένα όμως προϊόντα, όπως τα όσπρια, οι διαφορές απόδοσης μεταξύ των δύο διαφορετικών μεθόδων είναι ασήμαντες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, με τις κατάλληλες επενδύσεις στην αγρο-οικολογική έρευνα, είναι δυνατό να βελτιωθεί σημαντικά η παραγωγικότητα των βιολογικών καλλιεργημένων γαιών και να εξαφανιστεί η «ψαλίδα» με τα συμβατικά χωράφια σε πολλά ακόμη γεωργικά προϊόντα.

Το κεντρικό «μήνυμα» της νέας έρευνας είναι ότι, με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, η βιολογική γεωργία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση για την παραγωγή τροφίμων ακόμη και σε μαζική κλίμακα - με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μια τέτοια λύση σέβεται περισσότερο τους φυσικούς πόρους και την ανθρώπινη υγεία.

Εξάλλου ένας βασικός λόγος που τα βιολογικά προϊόντα παραμένουν ακριβότερα από τα συμβατικά, είναι ότι η παραγόμενη ποσότητά τους ανά στρέμμα είναι μικρότερη. Αν καταστεί δυνατό να αυξηθεί η παραγωγικότητα των βιολογικών χωραφιών, χωρίς σημαντικούς συμβιβασμούς στην ποιότητά τους, τότε τα βιολογικά προϊόντα θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν κάτι παραπάνω από μια επιλογή πολυτελείας για τους πιο απαιτητικούς και πλούσιους καταναλωτές, όπως συνήθως συμβαίνει σήμερα.

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Λίγα πράγματα για μένα,τη σελίδα και τον σκοπό της

Η σελίδα αυτή είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ με επωνυμία "agrodex" .
Σκοπός η προώθηση των Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών , που καλλιεργώ στα Τρίκαλα, καθώς είμαι Νέος Αγρότης εξ'ορισμού και προσπαθώ για ότι καλύτερο και πιο αγνό, γιατί από φάρμακα χορτάσαμε όλοι...
Παραγγελίες-Παραδόσεις , μπορούν να γίνουνε σε όλην την Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό,υπό προυποθέσεις.
Πρόκειται , για ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χαμομήλι και ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ρίγανη, όπου υπάρχουν εννοείται χαρτιά ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ προς κάθε Νόμιμη χρήση.
Τα προιόντα μου θα είναι ετοιμοπαράδοτα για φέτος, τέλη Απρίλη για το Χαμομήλι και μέσα Ιουνίου όσον αφορά τη Ρίγανη.
Το παρόν άρθρο, υπόκειται προς πάσαν ενημέρωση και προς παύσης κάθε αμφιβολίας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
-------------------------------+--------------------------------
Παραγωγή-Καλλιέργεια 
Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών
Βιολογικής Πιστοποίησης.
Ευάγγελος Ι. Πετσέτας.
evangelosdex@gmail.com
agrodex.blogspot.gr

Θα μπορούσαν οι βιολογικές καλλιέργειες να αντικαταστήσουν τις συμβατικές;


Θα μπορούσαν οι βιολογικές καλλιέργειες να αντικαταστήσουν τις συμβατικές;Οι μέσες αποδόσεις των βιολογικών – οργανικών γεωργικών καλλιεργειών είναι μεγαλύτερες σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις και η διαφορά παραγωγικότητας με τις συμβατικές και «βιομηχανικές» καλλιέργειες δεν είναι τόσο μεγάλη, που να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στις πρώτες, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα -μια συστηματική επισκόπηση (μεταανάλυση) 115 δημοσιευμένων μελετών που συγκρίνουν τις αποδόσεις του βιολογικού και του συμβατικού «χωραφιού»- κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι βιολογικές αποδόσεις είναι 19,2% χαμηλότερες από τις συμβατικές. Μάλιστα, αυτή η «ψαλίδα» θα μπορούσε να μειωθεί στο 8% έως 9%, με την ευρεία υιοθέτηση από τους βιολογικούς καλλιεργητές δύο γεωργικών μεθόδων: της ταυτόχρονης καλλιέργειας διαφορετικών προϊόντων στο ίδιο χωράφι, καθώς και της εναλλαγής των καλλιεργούμενων προϊόντων.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, με επικεφαλής την καθηγήτρια περιβάλλοντος Κλερ Κρέμεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας της Βασιλικής Εταιρείας επιστημών της Βρετανίας «Proceedings of the Royal Society B», εκτιμούν ότι είναι εσφαλμένη η αντίληψη πως η βιολογική γεωργία αποτελεί μεν μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, που κάνει εντατική χρήση χημικών (λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α.), παρ’ όλα αυτά δεν είναι αρκετά παραγωγική, ώστε να ικανοποιήσει μελλοντικά τις διατροφικές ανάγκες της ανθρωπότητας.
«Καθώς οι παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, είναι ζωτικό να μελετήσουμε πιο προσεκτικά τη βιολογική γεωργία, επειδή, πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής γεωργίας, η ικανότητα των συνθετικών λιπασμάτων να αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, μειώνεται σταδιακά».
Η απόδοση κάθε βιολογικής καλλιέργειας (και η διαφορά της από την αντίστοιχη συμβατική) διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Σε ορισμένα όμως προϊόντα, όπως τα όσπρια, οι διαφορές απόδοσης μεταξύ των δύο διαφορετικών μεθόδων είναι ασήμαντες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, με τις κατάλληλες επενδύσεις στην αγρο-οικολογική έρευνα, είναι δυνατό να βελτιωθεί σημαντικά η παραγωγικότητα των βιολογικών καλλιεργημένων γαιών και να εξαφανιστεί η «ψαλίδα» με τα συμβατικά χωράφια σε πολλά ακόμη γεωργικά προϊόντα.
Το κεντρικό «μήνυμα» της νέας έρευνας είναι ότι, με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, η βιολογική γεωργία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση για την παραγωγή τροφίμων ακόμη και σε μαζική κλίμακα – με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μια τέτοια λύση σέβεται περισσότερο τους φυσικούς πόρους και την ανθρώπινη υγεία.
Εξάλλου ένας βασικός λόγος που τα βιολογικά προϊόντα παραμένουν ακριβότερα από τα συμβατικά, είναι ότι η παραγόμενη ποσότητά τους ανά στρέμμα είναι μικρότερη. Αν καταστεί δυνατό να αυξηθεί η παραγωγικότητα των βιολογικών χωραφιών, χωρίς σημαντικούς συμβιβασμούς στην ποιότητά τους, τότε τα βιολογικά προϊόντα θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν κάτι παραπάνω από μια επιλογή πολυτελείας για τους πιο απαιτητικούς και πλούσιους καταναλωτές, όπως συνήθως συμβαίνει σήμερα.

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Αυτό το ξέρεις ;

organic-farming-infographic4 el

Δημιουργία μικρής μεταποιητικής μονάδας αγροτικών προϊόντων. Βήμα-βήμα


Δημιουργία μικρής μεταποιητικής μονάδας αγροτικών προϊόντων. Βήμα-βήμα

του Θωμά Σιούτη, Επιστημονικός Συνεργάτης και Εκπαιδευτής της Ελληνικής Γεωργίας

Πολλοί γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς δείχνουν τελευταία έντονο ενδιαφέρον για τη μεταποίηση της δικής τους παραγωγής σε μικρές μεταποιητικές μονάδες ώστε να επωφελούνται από την καθετοποίηση της δραστηριότητάς τους, να δημιουργούν στο προϊόν τους προστιθέμενη αξία και να κερδίζουν από την πώληση του τελικού τυποποιημένου και συσκευασμένου προϊόντος.
Οι διαδικασίες για την ίδρυση μικρών μεταποιητικών μονάδων έχουν απλοποιηθεί αρκετά και υπάρχει τάση για περεταίρω απλοποίηση στα πλαίσια της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.
Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα βήματα που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να λειτουργήσει τη δική του μικρή μονάδα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης.
Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα «επαγγελματικά εργαστήρια» στα οποία  εμπίπτουν οι περισσότερες μικρές βιοτεχνίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής.
Επαγγελματικό εργαστήριο θεωρείται κάθε μεταποιητική μονάδα, ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός της οποίας έχει μέχρι 37 KW κινητήρια ισχύ και μέχρι 70 KW θερμική, ενώ ταυτόχρονα είναι χαμηλής όχλησης (Ν. 3982/2011 και τροποίησή του με το Ν.4155/2013).
Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση ορίζεται με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) και εξαρτάται είτε από τη ημερήσια δυναμικότητα σε επεξεργασία πρώτης ύλης, είτε από την ημερήσια δυναμικότητα σε τελικό προϊόν είτε από την εγκατεστημένη ισχύ των μηχανημάτων.
Στον παρακάτω πίνακα δίνουμε ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς ορίζεται η χαμηλή όχληση σε ορισμένες δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών.
Για τον πλήρη πίνακα ανατρέξτε στους πίνακες της σχετικής απόφασης ΚΥΑ 3137/191/Φ.15.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος < 5 MT/ημέρα (α’ ύλη)
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών < 5 MT/ημέρα (α’ ύλη)
Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών < 15 MT/ημέρα (α’ ύλη)
Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτωνκαι λαχανικών < 15 MT/ημέρα (α’ ύλη)
Παραγωγή ελαίων και λιπών < 50 MT/ημέρα (α’ ύλη)
Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία <= 100 MT/ημέρα (α’ ύλη)
Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων <= 50 MT/ημέρα (α’ ύλη)
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. <=200 kW
Παραγωγή οίνου από σταφύλια <= 5.000 MT/έτος (παραγόμενο προϊόν)
Βήμα 1ο
Ξεκινώντας θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει τι ακριβώς θέλουμε να παράγουμε, ποια θα είναι η πρώτη ύλη που θα επεξεργαστούμε και ποιες θα είναι οι ποσότητες που θα επεξεργαζόμαστε σε ετήσια βάση.
Βήμα 2ο
Εξεύρεση κατάλληλού χώρου. Ο χώρος μπορεί να είναι κάποια αποθήκη, κάποιο κατάστημα ή οποιοδήποτε κτίριο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως οικία, κοινόχρηστος ή βοηθητικός  χώρος οικοδομής και βέβαια δεν μπορεί να βρίσκεται σε περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή αμιγούς κατοικίας. Θα πρέπει να φροντίσουμε ο χώρος να είναι επαρκής για την αποθήκευση των πρώτων και βοηθητικών υλών που θα χρειαζόμαστε σε ημερήσια βάση, την αποθήκευση των υλικών συσκευασίας και των έτοιμων τελικών προϊόντων καθώς και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε χώρους υγιεινής (τουαλέτα, νιπτήρα κτλ)
Βήμα 3ο
Ερχόμαστε σε επαφή με προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού και εργαλείων για επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που θα μας καθοδηγήσουν στο ποια μηχανήματα, σκεύη και εργαλεία θα χρειαστούμε. Θα ήταν καλό να απευθυνθούμε και σε κάποιον σύμβουλο γεωτεχνικό ο οποίος θα μπορούσε να μας σχεδιάσει τη γραμμή παραγωγής, να μας καθοδηγήσει για την προμήθεια του εξοπλισμού και γενικότερα όλων των διαδικασιών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση από τα εκ των ων ουκ άνευ του εξοπλισμού είναι ο εξοπλισμός συσκευασίας του προϊόντος και η ετικετέζα μιας και σκοπός μας είναι να παράγουμε τελικά προϊόντα έτοιμα προς κατανάλωση.
Πλέον γνωρίζουμε το τι θα επεξεργαζόμαστε, σε τι ποσότητες, τι θα παράγουμε, τι εξοπλισμό θα χρησιμοποιούμε.
Βήμα 4ο
Πάμε για τις άδειες λοιπόν. Πλέον για τα επαγγελματικά εργαστήρια οι διαδικασίες είναι πολύ απλές, απαιτείται μόνο μία άδεια ή και καθόλου.
Έτσι για μεταποιητικές μονάδες που έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μηχανημάτων μέχρι 10 kw, δεν απαιτείται καμία άδεια. Αυτό που κάνουμε είναι να επισκεφτούμε τη Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Νομαρχίας) όπου θα υποβάλουμε μία αίτηση που θα μας χορηγήσουν και μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και που, καθώς και την ισχύ του εξοπλισμού μας.
Σε αυτή την περίπτωση τελειώσαμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
Για μεταποιητικές μονάδες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ 10-37 kw και θερμική ως 70 kw θα πρέπει να προσκομίσουμε στη Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τα ακόλουθα δικαιολογητικά;
 • Ειδικό ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (χορηγείται από τη Υπηρεσία)
 • Παράβολο 100 €
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την πολεοδομία για τη θέση που θα εγκατασταθεί η μονάδα μας
 • Οικοδομική άδεια για νέες οικοδομές ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.
 • Μία κάτοψη των χώρων με σημειωμένη τη χρήση του καθενός.
Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στη Δ/νση Ανάπτυξης, η υπηρεσία εντός 30 ημερών μας ενημερώνει αν χρειαστεί κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό ανάλογα με την περίπτωση.
Μετά το πέρας των 30 ημερών και εφόσον έχουμε προσκομίσει τα δικαιολογητικά που μας ζητήθηκαν υποβάλουμε προτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση που θα μας χορηγήσουν η οποία θεωρείται από την Δ/νση Ανάπτυξης και πλέον ενέχει θέση Άδειας Λειτουργίας του επαγγελματικού μας εργαστηρίου.
Βήμα 5ο
Έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και στον ΟΑΕΕ. Παράλληλα με τις διαδικασίες αδειοδότησης ξεκινάμε και τις διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας στην Εφορία και εγγραφής ή εξαίρεσης στον ΟΑΕΕ. Όσοι είναι ήδη ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ. Ειδικά οι αγρότες είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και δεν μπορούν ακόμα και αν το επιθυμούν να επιλέξουν τον ΟΑΕΕ ως φορέα ασφάλισης. Αυτό είναι μάλλον θετικό καθώς απαλλασσόμαστε από τις υψηλές εισφορές του ΟΑΕΕ.
Στη ΔΟΥ της περιοχής μας φροντίζουμε να επιλέξουμε από το βιβλίο δραστηριοτήτων κατάλληλο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ανταποκρίνεται επακριβώς σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Πχ. αν παράγουμε παραδοσιακό γιαούρτι και ταυτόχρονα έχουμε και πρατήριο όπου το πουλάμε στη λιανική, θα πρέπει να επιλέξουμε τους ακόλουθους 2 ΚΑΔ:
10.51.52 Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση
47.29.18.07 Λιανικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας
Πριν πάμε στη εφορία Θα πρέπει να έχουμε εγγραφεί και στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο, να προμηθευτούμε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησής μας καθώς και βιβλία, τιμολόγια κτλ.
Για τις σχετικές με την έναρξη διαδικασίες καλό θα ήταν να συμβουλευθούμε το λογιστή μας.
Βήμα 6ο
Ενημερωνόμαστε για τις προδιαγραφές βάσει νόμου. Συμβουλευόμαστε έναν γεωτεχνικό (γεωπόνο, τεχνολόγο τροφίμων, κτηνίατρο) τόσο για τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας της παραγωγικής διαδικασίας όσο και για τις απατήσεις της νομοθεσίας σε ότι αφορά το έτοιμο τελικό μας προϊόν: αγορανομικές διατάξεις, συστατικά, ονομασία, υποχρεωτικές αναγραφές στην ετικέτα κτλ
Βήμα 7ο
Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ. Το συγκεκριμένο βήμα το αφήσαμε για το τέλος αν και για τους πιο προνοητικούς επενδυτές είναι το 1ο βήμα όλης της διαδικασίας. Ένα άτυπο σχέδιο μάρκετινγκ υπάρχει στο μυαλό κάθε επίδοξου επιχειρηματία που θέλει να στήσει τη δική του μικρή μονάδα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και από αυτή την άποψη έστω και άτυπα το σχέδιο μάρκετινγκ είναι το 1ο βήμα της όλης διαδικασίας. Ο καθένας όταν ξεκινάει να παράγει κάτι, εξ αρχής αναρωτιέται «ποίος θα το αγοράσει;», «που θα το πουλήσω;», «πώς θα είναι το τελικό προϊόν μου, τι χαρακτηριστικά θα έχει;» και πολλές άλλες ανάλογες ερωτήσεις.
Η συστηματική καταγραφή και προσπάθεια εξεύρεσης απαντήσεων για όλα αυτά τα ερωτήματα σε ένα κείμενο αποτελεί ένα τυπικό-κανονικό σχέδιο μάρκετινγκ. Επομένως θα πρέπει να γνωρίζουμε και να καταγράψουμε ποιο ακριβώς θα είναι το προϊόν μας και ποια τα χαρακτηριστικά του (ποικιλία, γεύσεις, συσκευασία, κτλ) σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται και πως θα φτάσει ως αυτούς. Θα κάνουμε διαφήμιση, αν ναι τι είδους και πόσο εντατική. Το Σχέδιο μάρκετινγκ θα αποτελεί τον οδηγό για την επιτυχή πορεία της δραστηριότητάς μας.
Η δημιουργία λοιπόν μιας μικρής μονάδας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων δεν είναι τόσο δύσκολη υπόθεση τελικά, αρκεί να υπάρχει κάποιο διαθέσιμο κεφάλαιο, κατάλληλο προϊόν προς επεξεργασία, προσεκτικός σχεδιασμός και δημιουργική διάθεση!
Καλή επιτυχία σε όσους το τολμήσουν!

Ότι θέλεις να μάθεις για τα Βιολογικά τρόφιμα!

Φάκελος βιολογικά τρόφιμα

Η βιολογική γεωργία στη χώρα μας έκανε τα πρώτα της βήματα τη δεκαετία του ’80, με την παραγωγή σταφίδας στο Αίγιο και ελαιολάδου στη Μάνη. Την επόμενη δεκαετία τα καλλιεργούμενα προϊόντα επεκτάθηκαν, ενώ χρονιά σταθμός ήταν το 1993, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού 2092/91 και εγκρίθηκε από το Υπ. Α.Α.Τ. η λειτουργία των πρώτων Οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ισχύων Κανονισμός είναι ο 834/2007, φυσικά για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αρκετοί βιοκαλλιεργητές αποθαρρύνθηκαν από τη χαμηλή απόδοση του κτήματός τους, τη μικρότερη ζήτηση και κατ’ επέκταση το λιγότερο κέρδος και επέστρεψαν στη συμβατική γεωργία. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα πιστό κοινό που επιλέγει συνειδητά μόνο βιολογικά προϊόντα, και εκεί οφείλεται και το άνοιγμα νέων καταστημάτων, ακόμη και σούπερ μάρκετ που ειδικεύονται σε αυτά, ενώ δεν είναι λίγα και τα παντοπωλεία ή delicatessen που εντάσσουν στη γκάμα τους και τυποποιημένα βιολογικά προϊόντα, από φρέσκα όπως γάλα και ψωμί, μέχρι τρόφιμα μακράς διαρκείας, ελληνικά και κυρίως εισαγόμενα. 

Όσο για την ονομασία, σε κάθε χώρα έχει επικρατήσει και κάποιο από τα ονόματα: βιολογικό (Bio), οργανικό (organic- κυρίως σε αγγλόφωνα κράτη) ή οικολογικό (ecologic – όπως π.χ σε Ισπανία, Γερμανία) και όλα αναφέρονται στην ίδια κατηγορία προϊόντων, αυτή που στη χώρα μας αποκαλούμε «βιολογικά».
Γιατί είναι πιο ακριβά;
Η τιμή των βιολογικών προϊόντων είναι πιο υψηλή από αυτή των συμβατικών, πράγμα που οφείλεται σε ένα συνδυασμό από παράγοντες. Όπως αναφέρεται στο site της BioΕλλάς, ενός από τους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της χώρας μας, το κόστος της παραγωγής τους είναι υψηλότερο, οι αποδόσεις των καλλιεργειών είναι πολύ χαμηλότερες (πάνω από 30% μικρότερη παραγωγή), η προσφορά είναι μικρότερη και δεν καλύπτει τις ανάγκες, ενώ υπάρχει και η επιπλέον επιβάρυνση του κόστους του ελέγχου και πιστοποίησης. Επιπλέον, δεν δίνονται επιδοτήσεις στη βιολογική καλλιέργεια ή κτηνοτροφία, σε αντίθεση με τις συμβατικές, που επιδοτούνται για απορρύπανση του χωραφιού! 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η διαφορά τιμής μεταξύ των μεν και των δε ολοένα και μειώνεται, αφού στο παιχνίδι μπαίνουν και βιολογικές αγορές, στις οποίες συμμετέχουν οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητές, χωρίς μεσάζοντες. Έτσι, παρόλο που στο σούπερ μάρκετ, (που ως επί το πλείστον διαθέτει προϊόντα εισαγωγής), οι τιμές τους είναι αρκετά υψηλότερες, στις βιολογικές αγορές μπορεί να βρει κανείς ποιοτικά προϊόντα με μικρή διαφορά τιμής. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τα βιολογικά πορτοκάλια αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν μόνο Μέρλιν, τα βρίσκουμε σε τιμή 0,80 € το κιλό, ενώ άλλες εποχές πωλούνται ακόμα και 0,50 €, τιμή που συναντάμε και στα συμβατικά. Οι ντομάτες στοιχίζουν από 1,00-2,50 € (περίπου όσο και οι κοινές), οι πατάτες 1,00-1,50 € (σε σύγκριση με τις συμβατικές που έχουν γύρω στα 0,80 €) ενώ βρίσκουμε και μπανάνες με 2,50 € το κιλό, που είναι μεν ακριβότερες, αλλά εκτός από βιολογικές είναι και ελληνικής παραγωγής. 
Τι δείχνουν οι έρευνες
Η πλειοψηφία των επιστημονικών ερευνών, που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα, δεν έχουν αποδείξει πως αυτά είναι πιο θρεπτικά από τα συμβατικά, ωστόσο είναι με βεβαιότητα πιο ασφαλή για την υγεία μας, αφού η κατανάλωσή τους εκθέτει τον ανθρώπινο οργανισμό σε μικρότερη δόση φυτοφαρμάκων και άλλων βλαβερών χημικών ουσιών. Πρόσφατα, το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό “British Journal of Nutrition” δημοσίευσε έρευνα η οποία είχε ως συμπέρασμα ότι τα τρόφιμα από βιολογικές καλλιέργειες περιέχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη ποσότητα αντιοξειδωτικών συστατικών και (φυσικά) μικρότερη ποσότητα φυτοφαρμάκων και καδμίου, σε σχέση με αυτά των υπολοίπων. 
Σε αυτό συνηγορεί και ο επίκουρος καθηγητής Χαρίλαος Γιώτης, από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ο οποίος είναι από τους συντελεστές της συγκεκριμένης έρευνας και δήλωσε σχετικά στο diettv.gr: «Η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων (ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, κ.λπ.) που στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των αγροτών που τα εφαρμόζουν και έρχονται σε επαφή με αυτά, αλλά και στην υγεία των καταναλωτών που τρέφονται με υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι κάποια φυτοφάρμακα σχετίζονται με μορφές καρκίνου αλλά και στειρότητα σε αγρότες, ενώ έλεγχοι κρατικών φορέων έδειξαν ότι σε πολλές περιπτώσεις υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα βρέθηκαν πάνω από τα ασφαλή όρια. 
Οι καταναλωτές, λοιπόν, θα πρέπει να προτιμούν τα βιολογικά, τόσο λόγο του μεγαλύτερου αντιοξειδωτικού τους προφίλ, όσο και τη μικρότερης επιβάρυνσης σε βαρέα τοξικά μέταλλα. Εάν δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, οι καταναλωτές ας επιλέγουν τα τρόφιμα Ολοκληρωμένης Γεωργίας (πρακτικής που συνδυάζει τη βιολογική και τη συμβατική γεωργία με περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων) ή να αγοράζουν τρόφιμα από παραγωγούς ή καταστήματα που εμπιστεύονται».

" Ένας άλλος σπουδαίος λόγος για τον οποίο πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στα βιολογικά είναι η προστασία του περιβάλλοντος, αφού η εντατική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις συμβατικές καλλιέργειες έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα με τη μόλυνση των υδάτων, που θα μας απασχολήσει σοβαρά στο μέλλον", συμπληρώνει ο κ. Γιώτης.
Γιατί ο κόσμος είναι ακόμη επιφυλακτικός;
Ρωτώντας καταναλωτές αν επιλέγουν βιολογικά τρόφιμα, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη άποψη ότι τα τρόφιμα αυτά, παρά την πιστοποίηση που φέρουν, δεν είναι βέβαιο ότι έχουν παραχθεί με βάση τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που απαιτούνται, δηλαδή υπονοείται ότι ο έλεγχος είναι ανεπαρκής ή αναξιόπιστος.
 Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με όσα μας είπε η κυρία Βαλοπετροπούλου, κυρίως στο ότι δεν έχει γίνει μια συντονισμένη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού από την πλευρά των φορέων πιστοποίησης, αλλά και επειδή ούτε το Υπ. Α.Α.Τ., που έχει την εποπτεία τους, δεν τους στηρίζει επαρκώς. Η βιολογική γεωργία δεν επιδοτείται, αν και προστατεύει το περιβάλλον και επομένως επαφίεται αποκλειστικά σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που δεν επαρκούν για να καταργήσουν τις προκαταλήψεις που έχουν δημιουργηθεί στο καταναλωτικό κοινό, που υποκινούνται από το αντίπαλο μέτωπο (των συμβατικών). 
Τι γίνεται με το άρωμα και τη γεύση;
Λίγες είναι οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των βιολογικών τροφίμων συγκριτικά με τα υπόλοιπα, ωστόσο μέσα από την εμπειρία και τη γνώμη των καταναλωτών που τα επιλέγουν μπορούμε να πούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο το άρωμα, όσο και η γεύση των βιολογικών υπερτερούν. Ένας λόγος είναι ότι περιέχουν αποδεδειγμένα και λιγότερο νερό στα συστατικά τους, επομένως η γεύση τους είναι πιο συμπυκνωμένη, ενώ η έλλειψη χημικών διατηρεί τα χαρακτηριστικά αναλλοίωτα. Αντίθετα, οι αυξητικές ορμόνες που χρησιμοποιούνται «αραιώνουν» τη γεύση και το άρωμα των φρούτων και των λαχανικών. 
Σίγουρα, αυτό δεν είναι απόλυτο, αφού υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα, μια και κάθε καλλιέργεια –είτε βιολογική, είτε συμβατική- επηρεάζεται και από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του εδάφους, αλλά και της ποικιλίας που χρησιμοποιείται και ένα σωρό άλλους παράγοντες, με αποτέλεσμα να υπάρχει περίπτωση να έχουμε μεν ένα υγιεινό και ασφαλές για την υγεία μας προϊόν, που ωστόσο είναι άνοστο.    
Αξίζει τελικά να τα προτιμάμε;
Το βέβαιο είναι πως τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ασφαλή για την υγεία μας και η μέθοδος παραγωγής τους πιο φιλική για το περιβάλλον, οπότε αμέσως έχουμε δύο σοβαρούς λόγους να τα προτιμάμε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Η διατροφή των παιδιών που βρίσκονται σε ανάπτυξη θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να τα επιλέξουμε. Ειδικότερα, ορισμένα είδη όπως τα οπωροκηπευτικά, τα γαλακτοκομικά, τα πουλερικά, τα αβγά, τα σιτηρά και τα προϊόντα τους αξίζει να είναι βιολογικά. 

Θα αποφύγουμε σίγουρα την κατανάλωση μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, που για παράδειγμα ψεκάζονται στις πατάτες, ή των χημικών υπολειμμάτων που συγκεντρώνονται στη φλούδα φρούτων όπως το μήλο και το αχλάδι, όπου βρίσκονται και τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά τους. 

Για να αποφύγετε τη σπατάλη χρημάτων, καλό είναι να ψωνίζετε απευθείας από βιοκαλλιεργητές, που διαθέτουν τα προϊόντα σε καλύτερες τιμές και επίσης στην ποσότητα που χρειάζεστε κάθε φορά, ώστε να μην χαλάνε τα τρόφιμα και πετάγονται. 
Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την αγορά τους
- Τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα και να αναγράφουν στοιχεία για την επιχείρηση της παραγωγής και συσκευασίας, τον κωδικό πιστοποίησης και τα στοιχεία του Οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης.
- Όταν αγοράζουμε χύμα βιολογικά προϊόντα και δεν υπάρχει στον πάγκο εμφανές το σήμα πιστοποίησης, θα πρέπει να ζητάμε από τον παραγωγό ή τον πωλητή να μας δείξει τα σχετικά έγγραφα πιστοποίησης.
- Τα "παραδοσιακά" προϊόντα δεν είναι απαραίτητα και βιολογικά, εκτός αν στα συστατικά τους αναγράφεται ότι είναι βιολογικής καλλιέργειας.
- Όπως σε όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα που αγοράζουμε, πρέπει να ελέγχουμε με προσοχή την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς και τυχόν σημάδια ότι το προϊόν έχει αλλοιωθεί ή δεν έχει συντηρηθεί σωστά (π.χ. ύποπτο χρώμα ή άρωμα).

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Φαρμακευτικά φυτά με Ιστορία


   Αλόη, αχιλλέα, αγριοκαστανιά, δενδρομολόχα

Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο άνθρωπος αναζήτησε στη φύση μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και για τον καλλωπισμό. Πληροφορίες για φυτά, που χρησιμοποιούντο σε καλλυντικά, βρίσκουμε, όπως λέει η Ελένη Σκαλτσά, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, στους αιγυπτιακούς πάπυρους του Brügsh (ανάγεται στο 2.500 π.Χ. και φυλάσσεται στο Μουσείο του Βερολίνου) και σ’ ένα σχετικά νεώτερο (του 1.000 π.Χ.), που σήμερα βρίσκεται στο Leiden.
Κατά τους ιστορικούς χρόνους, πρώτος ο Ιπποκράτης γράφει για τα “αγλαΐζοντα” του προσώπου. Οι μεταγενέστεροι απ”αυτόν, ο Διοσκουρίδης, που έζησε τον 1ο μ.Χ. αιώνα, ο Γαληνός τον 2ο μ.Χ. και διάφοροι βυζαντινοί ιατροί, όπως ο Ορειβάσιος (τον 4o μ.Χ. αιώνα, ο Αέτιος ο Αμιδηνός, τον 6ο μ.Χ. αιώνα κ.ά. αναφέρονται στα λαμπρυντικά, στα στιλβώματα ή στίλβωθρα, στα νίμματα, έτσι, όπως ονομαζόταν τα καλλυντικά τότε, στα τένωθρα ή τετανώματα (είναι οι αντιρυτιδικές κρέμες), στα αρσικάκοσμα (δηλαδή τ” αποσμητικά), στα “ποιούντα εύχροον ή λευκόν ή ερυθραίον το πρόσωπον”, (που ήταν τα ψιμύθια με χρωστική ικανότητα) και σ” άλλα.
Η λίστα των φυτών και των φυσικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά είναι πολλή μεγάλη. Τα φυσικά προϊόντα χρησιμοποιούνται όχι μόνον ως δραστικά συστατικά, αλλά και ως έκδοχα στα καλλυντικά (λανολίνη, κηροί, έλαια κλπ). Η επιτυχής χρήση για αιώνες καλλυντικών φυσικής και κυρίως φυτικής προέλευσης και η εμπειρία σε συνδυασμό με την υπάρχουσα τεχνογνωσία οδήγησαν στην παρασκευή σύγχρονων προϊόντων κοσμετολογίας με βάση τα φυτά ή/και τα προϊόντα τους. Στη συνέχεια αναφέρονται μερικά μόνο φυτά, καθώς και τα δραστικά συστατικά τους, που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά. Ιδού τέσσερα απ΄ αυτά:
* H αχιλλέα (Achillea millefolium L. – Compositae) χρησιμοποιείται ως απαλυντικό σε κρέμες και σε σαμπουάν κατά του κνησμού για το τριχωτό της κεφαλής. Το δραστικό τμήμα του φυτού, δηλ. η δρόγη είναι οι ανθισμένες κορυφάδες, που περιέχουν φλαβονοειδή και αιθέριο έλαιο πλούσιο σε αζουλένια. Το φυτό έχει στυπτικές ιδιότητες, ενώ τα φλαβονοειδή δρουν ως παγίδες των ελεύθερων ριζών, οπότε εμφανίζουν αντιοξειδωτική δράση.
* Τα σπέρματα της αγριοκαστανιάς (Aesculus hippocastanus L. Hippocastanaceae) είναι πλούσια σε τριτερπενικές σαπωνίνες, που φέρουν συνολικά το όνομα αισκίνη καθώς και σε φλαβονοειδή και πολυσακχαρίτες. Τα φλαβονοειδή και η αισκίνημειώνουν την διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων και αυξάνουν την αντίστασή τους, γι’ αυτό το φυτό χρησιμοποιείται για τις αποσυμφορητικές και ηρεμιστικές ιδιότητές του και ως αγγειοτονωτικό, κυρίως σε σκευάσματα για τις ευρειαγγείες.
* Η αλόη (Aloe barbadensis Mill. = A. vera Webb = A. ferox Mill. – Liliaceae) περιέχει κυρίως ελεύθερα σάκχαρα και ανθρακινόνες, που είναι καλά φυσικά ηλιακά φίλτρα, δεδομένου ότι απορροφούν στην περιοχή UV 370 – 300nm. Υπό μορφή γέλης (τζελ) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις φλεγμονής και ερυθήματος, κυρίως σε εγκαύματα από ηλιακή ακτινοβολία. Η αλόη διεγείρει την ανάπλαση των κυττάρων του δέρματος. Επίσης, είναι μαλακτικό και ενυδατώνει το δέρμα, η δράση δε αυτή αποδίδεται στα ελεύθερα σάκχαρα.
* Η δενδρομολόχα (Althaea officinalis L.- Malvaceae) είναι φυτό πλούσιο σε βλένη με πολλά ελεύθερα σάκχαρα γι’αυτό δρα ως μαλακτικό και ως παράγοντας ενυδάτωσης.

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

"Ελληνικό Σήμα" και με τη... βούλα στα εγχώρια προϊόντα

Το "Ελληνικό Σήμα" γίνεται πραγματικότητα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος και πλέον τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν αναγνωρίσιμη εθνική σφραγίδα ποιότητας για τις διεθνείς αλλά και την εγχώρια αγορά.

Πρόκειται για μια εκκρεμότητα που χρόνιζε από το 2012,  καθώς η υλοποίηση του Ν.4072/2012, στο οποίο προβλεπόταν η δημιουργία του "Ελληνικού Σήματος", έμενε στις προθέσεις.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος μετά την υπογραφή της απόφασης δήλωσε πως "το ‘’Ελληνικό Σήμα’’ θέλουμε να γίνει το ‘’διαβατήριο’’ με το οποίο θα ταξιδεύουν στην παγκόσμια αγορά τα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και διακρίνονται για την ποιότητα και την μοναδικότητά τους. Το ‘’Ελληνικό Σήμα’’, θωρακίζει τα ελληνικά μας προϊόντα και αποτρέπει όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ανώτερη ποιότητα τους με άλλα κατώτερης ποιότητας".

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Νέα επενδυτικά κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία για νέους αγρότες από το 2015


Νέα επενδυτικά κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία για νέους αγρότες από το 2015

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνης, σε δήλωση του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη Δημοσιογράφο Μαρία Σιδέρη, αναφέρθηκε στις δράσεις για τη στήριξη των Νέων Αγροτών και στην προσπάθεια ανανέωσης του ηλικιακού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα.
Ο κ. Καρασμάνης σημείωσε μεταξύ άλλων:«…..Στηρίζουμε τη δραστηριότητά τους και στηριζόμαστε στις ιδέες τους ώστε από κοινού να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. Το ενδιαφέρον μας για τους νέους αγρότες είναι έμπρακτο. Με το νέο πρόγραμμα εγκρίναμε την είσοδο 11.116 παραγωγών μέχρι 40 ετών στο αγροτικό επάγγελμα οι οποίοι θα λάβουν ενισχύσεις ύψους 194 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά εντάχθηκαν ως δικαιούχοι 3.224 επιλαχόντες...
Οι πληρωμές προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η πρώτη δόση της ενίσχυσης που αντιπροσωπεύει το 70% καταβλήθηκε ήδη σε 2.029 δικαιούχους, με ποσό 24 εκατ. ευρώ. Ενώ σύντομα θα πιστωθούν οι λογαριασμοί σε επιπλέον 1.100 νέους αγρότες με ποσό 12 εκατ. ευρώ περίπου. Σήμερα κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των νέων αγροτών, του παλαιού προγράμματος, η β΄ και η γ΄ δόση, το συνολικό ποσό των 3 εκατ. ευρώ.
Μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζουμε να έχουν πάρει την πρώτη δόση το σύνολο των δικαιούχων με ένα συνολικό ποσό 136 εκατ. ευρώ.
Στόχος μας είναι μέσα στο 2015 με το καινούργιο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα των νέων αγροτών με μια σειρά δράσεων, επενδυτικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων.
Παράλληλα θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα την υλοποίηση ενός ακόμη προγράμματος με την είσοδο άλλων 16.000 νέων αγροτών στο ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής γεωργίας με 240 εκατ. ευρώ….».

Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική για το 2015


Για τους αγροτικούς φορείς, οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, όπως η «βιολογική γεωργία».

Από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προκηρυχθεί μέτρο για επιδότηση δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για το 2015. Τα μέτρα ενημέρωσης έχουν στόχο, ιδίως, την επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής.

Τα σημαντικότερα στοιχεία της προκήρυξης, όπως έχουν δημοσιευτεί, είναι τα ακόλουθα:

Θεματικό πεδίο προτεραιότητας: η κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013
Ομάδα-στόχος

Η ομάδα-στόχος είναι το ευρύ κοινό (με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους των αστικών περιοχών) και, ειδικότερα, οι αγροτικοί φορείς. Ο αντίκτυπος του μέτρου θα αξιολογηθεί ανάλογα με το είδος της δράσης και το είδος του κοινού στο οποίο απευθύνεται.

Ειδικά θεματικά πεδία ανά κατηγορία κοινού:

- Για τους πολίτες, προτεραιότητα θα δίνεται σε γενικά θέματα σχετικά με την ΚΓΠ, τα οποία θα επικεντρώνονται σε τρεις βασικές συνιστώσες της: την ασφάλεια των τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας σχετικά με τα βασικά θέματα της αναθεωρημένης ΚΓΠ.

- Για τους αγροτικούς φορείς, οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, όπως η «βιολογική γεωργία»

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Προϋπόθεση για το ποσό αυτό αποτελεί, ωστόσο, η διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2015 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Ο αιτών (και οι συνδεδεμένες οντότητές του, εάν υπάρχουν) πρέπει να είναι νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών:

- μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες),

- δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές),

- ευρωπαϊκές ενώσεις,

- πανεπιστήμια,

- εκπαιδευτικά ιδρύματα,

- ερευνητικά κέντρα,

- εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης).

Κάθε αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, δύο είδη ολοκληρωμένων δράσεων δημόσιας επικοινωνίας είναι επιλέξιμα:

1. Σε εθνικό επίπεδο (δράσεις με αντίκτυπο σε περιφερειακό μόνο επίπεδο δεν είναι επιλέξιμες).

2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο (με αντίκτυπο σε διάφορα κράτη-μέλη).

Οι δράσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές δραστηριότητες επικοινωνίας ή τα μέσα που αναφέρονται κατωτέρω (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός):

- Παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικού υλικού.

- Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού (δημοσιεύσεις, αφίσες κ.λπ.).

- Δημιουργία διαδικτυακού μέσου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
- Εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

- Συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και μελέτες για ζητήματα που αφορούν την ΚΓΠ.

- Εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα στην πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί η σημασία της γεωργίας στον αστικό πληθυσμό.

- Εκδηλώσεις του τύπου «ημέρες γνωριμίας» με σκοπό να γίνει γνωστός στους πολίτες ο ρόλος της γεωργίας.

- Σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα πληροφόρησης.

Περίοδος εφαρμογής:

- οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν από την 1η Μαΐου 2015,

- οι δραστηριότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 το αργότερο.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη προκήρυξη, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- τη συνάφεια της δράσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της σε σχέση με τα θέματα και την ομάδα-στόχο που αναφέρεται ανωτέρω (10 μονάδες),

- την αποτελεσματικότητα, την ορθολογικότητα και τη συνεκτικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της οργάνωσης (συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος, του προγράμματος, της συμμετοχής ενός εθνικού/ευρωπαϊκού δικτύου κ.λπ.) (20 μονάδες),

- την καταλληλότητα και την ποιότητα των μέσων υλοποίησης και των πόρων που διατίθενται σε σχέση με τους στόχους που προβλέπονται (ιδίως από την άποψη της σχέσης κόστους - αποτελέσματος) (10 μονάδες),

- τη γεωγραφική κάλυψη της δράσης (15 μονάδες),

- την καινοτομία της δράσης και τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται (10 μονάδες),

- τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (ομάδα-στόχος, αριθμός των άμεσων και έμμεσων δικαιούχων, αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα) (15 μονάδες),

- τη δυνατότητα μεταβίβασης και τη βιωσιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (10 μονάδες),

- την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση που προτείνεται και τις δραστηριότητες παρακολούθησης που προβλέπονται στην πρόταση (10 μονάδες).

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες της δράσης είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται ανωτέρω, μπορούν να χαρακτηρισθούν ειδικές δαπάνες της δράσης, άμεσα συνδεόμενες με την υλοποίησή της και δυνάμενες να καταλογισθούν άμεσα σε αυτήν, όπως:

- δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας με τον αιτούντα ή ισότιμης πράξης διορισμού και είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της δράσης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πραγματικοί μισθοί πλέον εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων νομοθετικά προβλεπόμενων δαπανών που περιλαμβάνονται στις αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη συνήθη μισθολογική πολιτική του δικαιούχου,

- έξοδα ταξιδίου (για συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εναρκτήριων συναντήσεων κατά περίπτωση, συνέδρια κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με τη συνήθη πρακτική του δικαιούχου για τα ταξίδια,

- δαπάνες που απορρέουν από άλλες συμβάσεις υλοποίησης που έχει συνάψει ο δικαιούχος για τις ανάγκες εκτέλεσης της δράσης, αρκεί να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης,

- δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, μεταφράσεις, αναπαραγωγή).

Ποσόν επιχορήγησης
Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή μεικτής χρηματοδότησης που αποτελείται από:

- επιστροφή του 50% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν,

- κατ’ αποκοπή συνεισφορά της τάξης του 7% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της δράσης· η εν λόγω συνεισφορά είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο έμμεσων δαπανών που αντιπροσωπεύουν τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στη δράση.

Η συγχρηματοδότηση της δράσης μπορεί να λάβει τη μορφή:

- ιδίων πόρων του δικαιούχου,

- εσόδων που προκύπτουν από τη δράση,
- οικονομικών συνεισφορών από τρίτους.
Το ποσό της επιχορήγησης (συμπεριλαμβανομένου του κατ’ αποκοπή ποσού για έμμεσες δαπάνες) θα κυμαίνεται μεταξύ 75.000 ευρώ και 300.000 ευρώ.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: 5.1.2015.