Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Αύξηση της Βιολογικής καλλιέργειας με ταχύτατους ρυθμούς στην Ευρώπη κ στην Ελλάδα !

Με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνεται το μερίδιο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης που προορίζεται για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, τόσο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα για την περίοδο 2006-2012, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τομέας της βιολογικής γεωργίας αυξήθηκε κατά 48% στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,5%.
Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις χώρες:
 • Βουλγαρία (+ 42,4%),
 • Πολωνία (+ 26,1%),
 • Ρουμανία (+ 17,8%),
 • Σουηδία (+ 13,3%),
 • Βέλγιο (+ 12,6%),
 • Κύπρο (+ 12,1%),
 • Εσθονία (+ 11,7%),
 • Ισπανία (+ 11,2%),
 • Γαλλία (+ 10,9%),
 • Μάλτα (+ 10,8%),
 • Τσεχική Δημοκρατία (+ 10,6%),
 • Λιθουανία (+ 8,3%) και
 • Ελλάδα (+ 7,3% ),
Ο μέσος υπολογιζόμενος όρος αύξησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αλλαγές στις βιολογικές περιοχές υπολογίζεται για την περίοδο μεταξύ 2006 και 2012, να είναι πάνω από το +6,5%.
Από την άλλη πλευρά, μόνο δύο χώρες κατέγραψαν μείωση της τάξης του εν λόγω τομέα μεταξύ του 2006 και του 2012:
 • το Ηνωμένο Βασίλειο (-2,4%), και
 • η Ολλανδία (-0,1%).
Στο 5,7% της συνολικής ΧΓΕ της Ε.Ε. η βιολογική γεωργία
Η συνολική έκταση βιολογικών καλλιεργειών στην ΕΕ των 28 (δηλαδή η πλήρης περιοχή που μετατράπηκε και η περιοχή υπό μετατροπή) έφτασε τα 10 εκατομμύρια εκτάρια το 2012 και αντιπροσωπεύει το 5,7% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης (ΧΓΕ).
Το μέγεθος της βιολογικής περιοχής διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.
Σε απόλυτους αριθμούς το σύνολο των εκτάσεων από 4 κράτη μέλη αντιστοιχεί σχεδόν το ήμισυ (49%) της συνολικής βιολογικής έκτασης στην ΕΕ.
 • Η Ισπανία με ποσοστό 17%,
 • η Ιταλία με 11,6%,
 • η Γαλλία με 10,2% και
 • η Γερμανία ,με 9,5%.

Η σημασία της βιολογικής γεωργίας από την άποψη της ΧΓΕ σε εθνικό επίπεδο είναι υψηλότερη στην Αυστρία (18,6%), στην Σουηδία (15,8%), στην Εσθονία (14,9%) και στην Τσεχική Δημοκρατία (13,1%), ενώ σε τρεις χώρες (Ιρλανδία, Βουλγαρία και Μάλτα), η βιολογική περιοχή αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% της ΧΓΕ.
Η από μετατροπή περιοχή στο 17,2% της συνολικής βιολογικής
Το μερίδιο της υπό μετατροπής περιοχής στο πλαίσιο της συνολικής βιολογικής περιοχής μπορεί να δώσει μια ένδειξη της δυνητικής ανάπτυξης του τομέα των βιολογικών προϊόντων στο εγγύς μέλλον. Στο επίπεδο της ΕΕ, η υπό μετατροπή περιοχή αντιπροσώπευε το 17,2% της συνολικής βιολογικής περιοχής το 2012.
Η μεγαλύτερη αύξηση τα επόμενα χρόνια είναι πιθανό να προέλθει από τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, όπου το ποσοστό αυτό υπερέβη το 60%. Από την άλλη πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Κύπρος έχουν λιγότερο από το 10% της συνολικής βιολογικής περιοχής υπό μετατροπή.